سیه چل

 بانام ویاد خداوند متعال

برنامه دوشنبه ها انجمن:

روز دوشنبه مورخ 940519 ساعت حرکت : 16 از میدان شهدای ایلام بطرف تونل آزادی وتجمع در پشت تونل جهت پیوستن گروه چرداول - برگشت: ساعت 20 - تعداد افراد شرکت کننده: 71 نفر

 

/ 0 نظر / 128 بازدید